JP “STAN” I JP “AERODROM PONIKVE”

Javno preduzeće Stan, čija je pretežna delatnost završni radovi u građevinarstvu, obavljalo je poslove tekućeg i investicionog održavanja stambenih zgrada i radilo na objedinjenoj naplati komunalnih usluga i naknada. U okviru osnovne delatnosti, Stan održava oko 342.000 m2 stambenog i poslovnog prostora u 385 stambenih zgrada. U prva tri kvartala, ostvareni su ukupni prihodi od 78.465.985 dinara i ukupni rashodi od 78.035.793 dinara, odnosno dobit od 430.192 dinara. Od planiranih ukupnih prihoda, 88.510.000 dinara, ostvareno je 78.465.985 dinara, tako da je indeks ostvarenja 88,65%. Razlog je to što se preduzeće bavi održavanjem stambenih zgrada, zbog čega prihodi preduzeća velikim delom zavise od odluka i zahteva zgrada za izvođenjem radova investicionog održavanja i zbog čega je planom teško tačno predvideti prihode po ovom osnovu. Takođe, preduzeće se delom bavi izvođenjem građevinskih radova na tržištu koji su po pravilu u prvoj polovini godine na nižem nivou zbog vremenskih uslova. Samim tim manji su i rashodi po ovom osnovu, odnosno, manji je utrošak materijala i energije.

Od planiranih ukupnih rashoda, koji su iznosili 88.746.000 dinara, utrošeno je 78.035.793 dinara,  što predstavlja indeks ostvarenja od 87,93 %.

Kumulativno posmatrano, Stan je za prvih devet meseci, u odnosu na plan iskazao manje prihode i rashode, ali je umesto planiranog gubitka od 236.000 dinara na kraju trećeg kvartala imao dobit od 430.192 dinara, uz napomenu da je amortizacija planirana za četvrti kvatral.

Aerodrom Ponikve ima procenat realizacije ukupnih planiranih prihoda od 44% (plan 22.697.000 dinara, realizacija 9.979.199 dinara), a rashoda 40% (plan 22.697.000 dinara , realizacija 8.996.021 dinara), tako da je finansijski rezultat 983.178 dinara. Inače, preduzeće nije planiralo dobit u prvih devet meseci. Ova dobit iskazana je jer u izveštajnom periodu nisu do kraja završeni radovi i ispostavljene fakture po osnovu realizovanih nabavki.

Od januara do septembra realizovani su planirani prihodi od izdavanja u zakup nepokretnosti ali su izostali planirani prihodi od poslovnih aktivnosti i prihodi od donacija što je uslovilo iskazani nivo realizacije. Planirana sredstva od osnivača ostvarena su u planiranom iznosu. U skladu sa realnim prilivom sredstava i nabavke su realizovane do visine raspoloživih sredstava.

Osnovna stvar za pozicije u Bilansu stanja Aerodroma i to što nisu realizovane u planiranim iznosima je što nisu obezbeđena donatorska sredstva za realizaciju planiranih investicionih aktivnosti. Tako i planirane aktivnosti – ograđivanje aerodroma, ugradnja sistema svetlosnog obeležavanja i rekonstrukcija oštećenog dela poletno-sletne staze, nisu odrađene u ovom periodu, s obzirom da ni Vlada Republike Srbije, iako je bilo najava, nije odobrila sredstva za pomenute infrastrukturne radove.

 

*Ovaj tekst deo je projekta „Domaćinski do budžeta“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Napomena: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.