PREDLOG BUDŽETA ZA 2017. GODINU

Gradsko veće utvrdilo je predlog odluke budžeta gde stoji da će užička gradska kasa u 2017. godini iznositi 2.640.000.000 dinara što je za 70 miliona dinara više nego u ovoj. Predlog Odluke o budžetu grada Užica za 2017. godinu izrađen je na osnovu Fiskalne strategije za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu i Uputstva Ministarstva finansija za 2017. godinu. Ovaj predlog, pre nego što se nađe pred odbornicima užičke Skupštine, prvo će biti predstavljen na javnoj raspravi, pred građanima, institucijama, udruženjima, koji će o njemu izneti svoje predloge, primedbe i dopune.

Posmatrajući predlog, pojedinačno najveći prihod je od poreza na zarade gde je prema planu predviđeno  da će na ovoj aproprijaciji biti milijardu dinara ili 44,05% budžeta. Od značajnijih iznosa prihoda, planirani su oni od poreza na imovinu od fizičkih i pravnih lica koji se očekuju u iznosu 222.000.000, od transfera od drugih nivoa vlasti 228.113.946 i od primanja od prodaje nefinansijske imovine 118.000.000 dinara. U 2017. godini predviđeno je zaduživanje od 200 miliona dinara što je 7,57% budžeta.

Na rashodovnoj strani, najveća sredstva od 869.629.409 dinara utrošiće se na grupu izdataka koji se odnosena korišćenje usluga i roba. Najveće učešće kod ovih rashoda imaju izdaci za tekuće održavanje jer u njih ulaze i troškovi održavanja grada, lokalni putevi i ulice, čistoća, javna rasveta.

Sledeći rashodi po veličini su oni iz grupe za zaposlene koji iznose 532.613.000 dinara. Ovim sredstvima se finansira zarada zaposlenih u Skupštini grada, Gradskom veću, kabinetu gradonačelnika, gradskim upravama, Gradskom javnom pravobranilaštvu, Predškolskoj ustanovi, ustanovama kulture, Turističkoj organizaciji, Turističkoj organizaciji regije Zapadna Srbija i Regionalnom centru za usavršavanje prosvetnih radnika. Ovi rashodi su zakonom propisani i osnovice i koeficijente utvrđuje Vlada i oni su planirani na osnovu odobrene mase sredstava za isplatu zarada koja se svakog meseca prati od strane Ministarstva finansija. Rashodi iz ove grupe ne obuhvataju samo plate zaposlenih i izabranih lica, već i naknade za prevoz, otpremnine pri odlasku u penziju ili u slučaju bolesti, kao i naknade koje primaju odbornici, zatim nagrade, bonuse i ostale posebne rashode.

 

*Ovaj tekst deo je projekta „Domaćinski do budžeta“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Napomena: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.