JKP “BIOKTOŠ” I JKP “DUBOKO”

Pozitivno poslovanje sa dobitkom od 23.228.000 dinara obeležilo je rad JKP “Bioktoš” u prvih devet meseci ove godine. Ostvareni prihod preduzeća bio je 247.836.000 dinara, rashodi su iznosili 223.513.000 dinara, dok je oko milion dinara bilo odloženog poreskog rashoda.

U godišnjem planu, za investiciona ulaganja u prva tri kvartala predviđeno je 33.210.000 dinara, a realizovano je 31.743.000 dinara što predstavlja 95,6%.

“Bioktoš”, pored obavljanja osnovne delatnosti koje su iznošenje smeća, čišćenje i pranje ulica i javnih površina, održavanje i uređenje javnih zelenih površina, pružanje pijačnih, pogrebnih i parking usluga,  uspešno radi i na proizvodnji i prodaji cveća, kupovini i prodaji pogrebne opreme i održavanju komunalne opreme. Ono obavlja i poslove dekoracije grada i projektovanja zelenih površina.

Pozitivno poslovanje ostvarilo je i JKP “Duboko”. “Duboko” je iskazalo neto dobit po odbitku poreza na dobit od 83.001.106 dinara i u odnosu na planiranu to je 83%. Funkcionisanje preduzeća odvijalo se u okvirima planiranih aktivnosti, a iz izveštaja o poslovanju vidi se da nije bilo poremećaja u poslovanju ovog javnog preduzeća. Realizacija poslovnih prihoda u prvih devet meseci 2016. godine je 80% u odnosu na planirane, a poslovnih rashoda sa 85%. Ovo preduzeće realizuje nabavke u skladu sa očekivanim prilivima sredstava tako da poslovni rashodi prate poslovne prihode i novčane tokove posmatranog perioda.

“Duboko” je od marta 2008. godine ima Ugovor o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Ugovorena vrednost zajma je 5.000.000 evra sa grejs periodom od dve godine, aneksiranim dodatnim grejs periodom od godinu dana i otplatom u deset polugodišnjih rata. JKP “Duboko” Užice će u ovoj godini otplatiti poslednje dve rate ovog kredita. Naime, stanje kreditne zaduženosti sa poslednjim danom septembra iznosi 65.986.920 dinara, sa valutom plaćanja u decembru ove godine i odnosi se na obavezu poslednje rate po povučenom kreditu.

 

*Ovaj tekst deo je projekta „Domaćinski do budžeta“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Napomena: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.