BUDŽETSKI REČNIK OD O DO P

Odluka o budžetu je odluka kojom se procenju prihodi i primanja, zatim utvrđuju rashodi i izdaci za jednu ili tri godine kada je reč o kapitalnim izdacima. Donosi ga skupština grada i ova odluka sadrži odredbe bitne za njeno izvršenje.

Opšti prihodi su prihodi budžeta kojima se finansira javna potrošnja i koji nemaju prethodno utvrđenu namenu.

Odluka o završnom računu je akt kojim skupština za svaku budžetsku godinu utvrđuje ukupno ostvarene prihode i primanja, kao i rashode i izdatke i finansijski rezultat budžeta, deficit odnosno suficit, i na kraju, račun finasiranja.

Organizaciona klasifikacija iskazuje rashode i izdatke po korisnicima budžetskih sredstava, sa raspodelom aproprijacija između korisnika.

Plaćanja su transakcije koje imaju za rezultat smanjenje stanja finansijskih sredstava na računima.

Podračun je evidencioni račun korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, odnosno transakcioni račun drugih korisnika javnih sredstava koji se otvara u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora a vodi se u Upravi za trezor.

Poreski prihodi su vrsta javnih prihoda koje država prikuplja plaćanjima poreskih obveznika bez obaveze izvršenja specijalne usluge zauzvrat.

Programska klasifikacija iskazuje klasifikaciju programa korisnika budžetskih sredstava.

Programski deo budžeta je sastavni deo posebnog dela budžeta koji sadrži programe i aktivnosti korisnika, koje se sprovode u cilju efikasnog upravljanja sredstvima po predloženim programima, a koji doprinose ostvarenju strateških ciljeva.

Projekat je vremenski ograničen poslovni poduhvat korisnika budžetskih sredstava čijem sprovođenjem se postižu ciljevi projekta i programa.

 

*Ovaj tekst deo je projekta „Domaćinski do budžeta“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Napomena: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.