BUDŽETSKI REČNIK OD I DO J

Interna revizija je aktivnost koja pruža nezavisno i objektivno uveravanje  i savetodavna aktivnost sa svrhom da doprinese unapređenju poslovanja organizacije, pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve, tako što sistematično i disciplinovano procenjuje i vrednuje upravljanje rizicima, kontrole i upravljanje organizacijom.

Izveštaj o ostvarenom napretku je dodatak Fiskalnoj strategiji koji sadrži ostvarene rezultate predviđene fiskalne politike u Fiskalnoj strategiji koja je usvojena u prethodnoj fiskalnoj godini.

Interna finansijska kontrola u javnom sektoru je sveobuhvatni sistem mera za upravljanje i kontrolu javnih prihoda, rashoda, imovine i obaveza.

Javna sredstva su sredstva na raspolaganju i pod kontrolom republike, lokalne vlasti i ogranzacija za obavezno socijalno osiguranje.

Javni sektor je deo nacionalne ekonomije koji obuhvata opšti nivo države, kao i nefinansijska preduzeća pod kontrolom države koja se primarno bave komercijalnim aktivnostima.

Javni prihodi su prihodi ostvareni obaveznim plaćanjima poreskih obveznika. U javne prihode spadaju porezi, doprinosi za obavezn socijalno osiguranje, naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa, takse, samodoprinos, donacije i transferi.

Javni rashodi su rashodi za zaposlene, za robe i usluge, amortizacija i upotreba sredstava za rad, otplate kamata i pratećih troškova zaduživanja, subvencije, dotacije i transfere, za obavezno socijalno osiguranje i socijalnu zaštitu i ostali rashodi (porezi, obavezne takse, penali i dr.).

Javna dobra su prirodna bogatstva čije je korišćenje uređeno posebnim zakonom.

Javne usluge su sve usluge koje su korisnici javnih sredstava obavezni da pružaju pravnim i fizičkim licima.

 

*Ovaj tekst deo je projekta „Domaćinski do budžeta“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Napomena: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.