O PROJEKTU “DOMAĆINSKI DO BUDŽETA”

NAZIV PROJEKTA: „Domaćinski do budžeta“
OPIS PROJEKTA: Praćenje, izveštavanje i analiziranje budžeta grada Užica u 2016. godini. Upoznavanje građana sa tokovima i realizacijom gradskog budžeta, poboljšanje informisanosti o potrebama i mogućnostima, praćenje budžetskog kalendara. Projekat će se realizovati kroz 30 izveštaja i analitičkih tekstova koji će biti objavljeni na internet stranici www.radiosan.rs.
OPIS STANJA I IDENTIFIKACIJA PROBLEMA: Zakon o budžetu i budžetski kalendar stvorili su prostor za aktivno učešće građana u procesu donošenja budžeta lokalnih samouprava i njegovoj realizaciji. Primetno je da prošlih godina nije došlo do toga kada su u pitanju opštine i gradovi, pa naravno ni grad Užice. Prisutna je slaba, skoro nikakva, zainteresovanost građana kod procesa budžetiranja, a koja je, pre svega, rezultat njihove neinformisanosti. Problemi nastaju tokom realizacije budžeta i utvrđenih budžetskih pozicija jer dolazi se do situacija da građani bivaju nezadovoljni a da do tada uopšte nisu reagovali. Njihova neobaveštenost osnovni je problem što nisu aktivniji i prisutniji u periodu i tokovima budžetiranja kada imaju mogućnost uticaja na njegovu efikasnost.
OPIS ZNAČAJA REALIZACIJE PROJEKTA: Analizom i publikovanjem prihodovne i rashodovne strane budžeta, građani Užica, koji su istovremeno i poreski obveznici i samim tim učesnici prihodovne strane, biće aktivniji učesnici u ovom ekonomskom procesu i omogućiti kako kvalitetnije punjenje budžeta (prihodi), tako i efikasnije i racionalnije trošenje i investiranje (rashodi) jer se nalaze i u ulozi krajnjeg korisnika budžeta. Osnovna posledica je realniji budžet koji odgovara stvarnim potrebama.
OPŠTI CILJ PROJEKTA: Naši tekstovi i analize omogućiće građanima da se upoznaju sa svojom ulogom i uticajem koji imaju na gradski budžet. Prilozi na našem sajtu informisaće i edukovati građane da shvate da od ispunjenja svojih poreskih obaveza zavise i prihodi budžeta, ali i da bitno mogu da usmeravaju kako i koliko lokalna samouprava, može da investira i uloži u Užice i u zadovoljenje njihovih urbanih potreba i zahteva. Istovremeno, kada su građani aktivniji i prisutniji uslovljava se i racionalniji i odgovorniji rad gradskih uprava što vodi ka većem stepenu racionalizacije.
SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA: Veća prisutnost građana na javnim raspravama o nacrtu budžeta, kvalitena artikulacija svojih potreba i put ka realnijem formiranju pozicija u budžetu grada. Sve to dovodi do kvalitetnijeg i ekonomičnijeg funkcionisanja, pre svega, gradskih preduzeća i ustanova, i izgradnji gradske infrastrukture i komunalnog održavanja.
PRIMARNE CILJNE GRUPE: Građani, mesne zajednice i Gradska uprava za poslove finansija, računovodstva i privrede.
SEKUNDARNE CILJNE GRUPE: Gradska javna i javna komunalna preduzeća, gradske uprave, gradske ustanove iz oblasti kulture.

 

Projekat je realizovan uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.